Themes

China

Vase


 Vase
Zoom +

Artist: Kandijev Vladimir

Vase

(from gallery archive)